De Bie Infra Projecten

Kop van de Haven

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

De Bie Infra

INTRODUCTIE

De herinrichting van de parkeerstrook Kop van de Haven is onderdeel van het project “Rauw aan Zee”, waarbij de gemeente Velsen het stoere karakter van IJmuiden wil onderstrepen en verder tot uitdrukking wil brengen.

OMSCHRIJVING

De Kop van de Haven is een markant punt: het is de plek om naar de horizon te turen, te genieten van de zilte zeelucht met rondom de bedrijvigheid van een actieve haven. Op de voorgrond ligt Forteiland; een vooruitgeschoven post van de Stelling van Amsterdam. De menselijke maat verdwijnt wanneer een groot schip de haven binnenvaart. De Kop van de Haven is een geliefde plek voor zowel automobilisten als voor fietsers, wandelaars en rolstoelgangers, terwijl er ook een aanlegsteiger voor de rondvaartboot ligt.  Recreëren en kortdurend parkeren gaan hier hand in hand. Niet zelden kwam het voor dat een auto te water raakte.
De herinrichting van de parkeerstrook Kop van de Haven is onderdeel van het project “Rauw aan Zee”, waarbij de gemeente Velsen het stoere karakter van IJmuiden wil onderstrepen en verder tot uitdrukking wil brengen. Dit is terug te vinden in de stoere materialen die gebruikt zijn: cortenstaal, natuursteen en hardhout. De subtiele natuurstenen, gekantelde blokken vormen een functionele afscheiding tussen geparkeerde auto’s en de wandelstrook met stoere zitbanken van hergebruikt hardhout. De cortenstalen prullenbakken zijn zowel functioneel als fraai.
De Bie Infra was betrokken bij de definitieve uitwerking van de plannen.

 

In samenwerking met de Gemeente Velsen en omliggende ondernemers.

As met Allure

OPDRACHTGEVER

Gemeente Weesp

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

De belangrijkste toegangsweg tot het historisch centrum van de vestingstad Weesp wordt gevormd door de C.J. van Houtenlaan (vanaf de Prinses Irenelaan) en de Groeneweg. Het project betreft de volledige bovengrondse herinrichting van 50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel. Het werk is aanbesteed als een Design & Construct contract, waarbij participatie van de inwoners van Weesp een belangrijke rol speelt.

OMSCHRIJVING

De toegangsweg tot de binnenstad loopt aan op het prachtige 18de eeuwse stadhuis met natuurstenen gevel en passeert de overgang van het voormalig buitengebied naar de vestigstad. De gemeente wil de bovengrondse kwaliteit een grote impuls geven en de toegangsweg de status van een As met Allure geven. Een belangrijke uitvraag daarbij is om de herkenbaarheid van de overgang naar de oude vesting herkenbaar te maken. De Bie Wegenbouw is ook verantwoordelijk voor de planvorming en het ontwerp, dat wordt gemaakt door LAP Landscape & Urban Design. Samen met dit ontwerpbureau wordt het participatietraject doorlopen, waarbij de inwoners van Weesp expliciet worden uitgenodigd input te geven voor de plannen. Een moeilijkheidsfactor in dit werk is dat de ondergrondse situatie van bestaande riolering, kabels en leidingen niet alle wensen van de gemeente met betrekking tot de bovengrondse situatie toelaat.

Bouwrijp maken Binnenhaven, IJmuiden

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

In de eerste fase, het bouwrijp maken, wordt de bouwkuip gevuld met 10.000 m3 secundair en gewonnen zand. Hierna wordt ruim 1 kilometer riolering, inclusief inspectieputten, aangelegd. Wanneer dit gereed is zal de wegfundering worden aangebracht. Hierna start fase twee en zal de bestrating worden aangebracht.

OMSCHRIJVING

Woensdag 16 mei 2018 is gestart met het bouwrijp maken van de Binnenhaven te IJmuiden, de werkzaamheden zullen tot de eerste week juli 2018 duren. Hierna starten de bouw werkzaamheden, deze werkzaamheden zullen tot 19 maart 2019 duren.

Proefsleuven graven, Amsterdam

OPDRACHTGEVER

Gemeente Amsterdam

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

De Bie Wegenbouw voorziet Amsterdam Sloterdijk Zuid in een transformatie van een bedrijventerrein naar een woon-werkgebied voor 5.000 mensen. De Bie Wegenbouw is verantwoordelijk voor het graven van proefsleuven, het inmeten van de gevonden kabels en leidingen en het verwerken in dwarsprofielen daarvan. De risico analyse heeft aangegeven dat het van belang is kabels en leidingen goed in beeld te brengen, omdat schade als gevolg van werkzaamheden grote impact zou hebben. Zo is er onder andere een rioolpersleiding, een hoofdgasleiding, een warmtenetleiding en 50KV elektriciteitsleiding waar De Bie Wegenbouw rekening mee moet houden.

Asfalteren fietspad Broekeroog, Velserbroek

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

Dinsdag 20 maart 2018 is gestart met het asfalteren van de fietspaden op de Broekeroog en op een gedeelte van De Kamp. De werkzaamheden duren tot vrijdag 27 april 2018. Het gehele fietspad van de Broekeroog vanaf De Kamp tot aan het viaduct N 208 wordt voorzien van asfalt. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt het gehele fietspad afgesloten.

OMSCHRIJVING

Helaas is het niet mogelijk om de fietsers veilig langs het werk te leiden. Het fietsverkeer komend vanaf Velserbroek richting Beeckestijn en andersom wordt omgeleid via De Kamp – Dreefbrug – Santpoortse Dreef – rechtsaf Rijksweg (zie bijgaand PDF).
De woningen en bedrijven aan de Hofgeesterweg blijven bereikbaar via de Roosensteinweg of Hofgeesterweg. Deze omleidingen worden met borden aangegeven.

Woonrijp maken Blok 6 Oud-IJmuiden

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

In het kader van de nieuwbouw wijk in Oud-IJmuiden wordt Blok 6 woonrijp gemaakt. De werkzaamheden van De Bie Wegenbouw bestaan uit het herinrichten van de gehele nieuwbouwblok Blok 6 waarbij de bestaande bestrating wordt vervangen door nieuwe, duurzame gebakken materialen. Ook wordt een deel van het bestaande rioolstelsel vervangen en uitgebreid met een nieuw, gescheiden systeem voor de afvoer van hemelwater en vuilwater.

Relinen riolering Velsertraverse

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

De bestaande riolering onder de Velsertraverse en Wijkstraatweg in Velsen-Noord is aan renovatie toe. In bouwteam met de opdrachtgever is er gekeken naar de mogelijkheden. Omdat dit riool onder een belangrijke verkeersader loopt is het niet mogelijk om het riool traditioneel te vervangen maar is gekozen voor relinen.

OMSCHRIJVING

Vooraf wordt het rioolstelsel digitaal ingemeten om de aansluitingen en inlaten in kaart te brengen. Vervolgens wordt er een kous (geïmpregneerd met hars) door het riool getrokken met een lier. Zodra de kous in het hele riool aanwezig is wordt deze doormiddel van luchtdruk tegen de bestaande rioolbuis aangedrukt en uitgehard door UV-licht. Zodra de kous uitgehard is worden de inlaten en aansluitingen ingeboord.

Bouwrijp maken Steenwijcklaan

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Uithoorn

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

Aan de rand van de gemeente de gemeente Uithoorn worden 10 bouwkavels uitgegeven door de gemeente Uithoorn. De toekomstige bewoners kunnen op de nieuwe bouwkavels hun eigen woning ontwerpen en bouwen.

OMSCHRIJVING

Het bouwrijp maken van deze kavels in het polderlandschap omvat het aanleggen van een (tijdelijke) weg met grondverbetering inclusief (pers)riolering en pompinstallaties. De omliggende watergangen wordt verbreedt en verdiept waarbij ook de stuw verplaatst en vernieuwd wordt.

Boulevard de Favauge / Fenemaplein, Zandvoort

 

OPDRACHTGEVER

Gemeente Zandvoort

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

Naast een van de mooiste stukken van de boulevard van Zandvoort, de ‘Boulevard de Favauge’, ligt een ruim plein waar in alle rust genoten kan worden van het uitzicht over de Noordzee. Het plein is gelegen op de bebouwing aan het Fenemaplein, waarvan het dak groot onderhoud nodig heeft. Hiervoor dienen beide verhardingslagen van het plein verwijderd te worden.

OMSCHRIJVING

De verharding van het plein bestaat uit normale betontegels, de bijzonderheid van het werk is de maximale belasting van het plein. Doordat deze bovenop een gebouw ligt, is het niet toegestaan om met groot materieel op het plein te rijden. Hierdoor is in overleg met de gemeente besloten om alle werkzaamheden uit te voeren met een kleine shovel, of ‘knikmops’. Met de knikmops wordt de bestrating van het plein af gereden, waar het in een vrachtwagen geladen zal worden voor afvoer naar ofwel het stort, danwel de gemeentewerf voor hergebruik.

Woonrijp maken ‘De Kern’, Driemond

OPDRACHTGEVER

Gemeente Amsterdam

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

Nu de nieuwbouw in het centrum van Driemond vrijwel gereed is, wordt het omliggende gebied heringericht waarbij het nieuw aan te leggen “water”plein de blikvanger van Driemond moet worden.

OMSCHRIJVING

Het werk wordt in fases aangelegd om overlast te voorkomen dit mede omdat de her in te richten weg een ontsluitingsroute voor het dorp is. De werkzaamheden bestaat uit bestratingswerkzaamheden met nieuwe materialen waarbij ook de bomen en lichtmasten worden vervangen. De verharding van het nieuw aan te leggen plein bestaat uit een speciale blauwe steen die straks het beeld van een waterpartij moet weergeven.

Herinrichten Wilhelminaplein, Heemstede

OPDRACHTGEVER

Gemeente Heemstede

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

In een van de mooiste gedeelten van Heemstede ligt een verscholen plein bij de Oude kerk, het Wilhelminaplein. Dit oude plein krijgt een andere inrichting, dat meer recht doet aan het cultuurhistorisch karakter van de plek en de omgeving, terwijl het ook geschikt gemaakt wordt voor evenementen en andere activiteiten.

OMSCHRIJVING

Door de toepassing van traditionele, duurzame materialen zoals (hergebruikte en nieuwe) gebakken waalformaten en natuursteen kan ons vakmanschap volledig tot uitdrukking komen. Voor de opdrachtgever is de keuze voor hoogwaardig kwaliteit van materialen een belangrijk manier om de uitstraling van het plein te vergroten. Ook de manier van aanlichten van onder andere gebouwen en bomen levert een hele belangrijke bijdrage aan de sfeer en belevingswaarde van het plein.
De moeilijkheidsfactoren in dit werk zijn parkeerdruk, doorgaande route en de goede bereikbaarheid van de ondernemers. Een gedeelte van het vervangen van het hoofdriool wordt uitgevoerd onder saneringscondities. Dit kunnen wel zelf uitvoeren omdat we BRL 7000 / 7001 gecertificeerd zijn.

Herinrichten Van Oldebarneveldtstraat, Amsterdam

OPDRACHTGEVER

Gemeente Amsterdam

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

Midden in het stadsdeel West ligt de Van Oldebarneveldtstraat, een relatief smalle weg met veel bewoners en mooie oude bomen. De bescherming van de monumentale bomen en het feit dat een gedeelte van het werk moet worden uitgevoerd onder saneringscondities maken dit werk tot een uitdagende klus.

OMSCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit opbreken van bestrating, vervangen van de fundering, aanbrengen van bestrating, het aanbrengen van nieuwe bomen en plantsoenen inclusief de benodigde grondverbetering. Bij de te handhaven monumentale bomen moet onder andere ook grondverbetering toegepast worden; dit voeren wij uit door middel van het wegzuigen van grond om de boomwortels niet te beschadigen.
Een gedeelte van het werk moet vanwege verontreinigingsklasse 3T onder saneringscondities worden uitgevoerd. Omdat we BRL 7000 / 7001 gecertificeerd zijn, kunnen we deze saneringswerkzaamheden zelf uitvoeren.
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd om de overlast beperkt te houden. Een gedeelte van het project wordt voorgetrokken zodat de in de straat gelegen school ongehinderd kan starten in september. Er wordt goed afgestemd met bewoners om er voor te zorgen dat zij hun woning te allen tijde kunnen bereiken. Met de mindervalide bewoners worden hiervoor 1-op-1 afspraken gemaakt. Uiteraard verlenen wij hand- en spandiensten wanneer dat nodig is.

Aanbrengen riolering en drainage Burgemeester Weertplantsoen

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

Het aanbrengen van riolering en drainage en het opnieuw bestraten van het Burgemeester Weertplantsoen & Kerkweg (gedeeltelijk) te Santpoort-Noord.

OMSCHRIJVING

Naast het vervangen van de riolering wordt er ook een drainageleiding aangelegd om de grondwateroverlast in de garageboxen van de flat te verhelpen. Tevens wordt de gehele parkeerplaats opnieuw bestraat en wordt het wegprofiel aangepast ter verbetering van zowel afwatering als begaanbaarheid.

Herinrichting Wegener Sleeswijk Zuid

OPDRACHTGEVER

Gemeente Amsterdam

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

In kader van het groot onderhoud zal de openbare ruimte van de gehele wijk opnieuw worden ingericht. Bijzonder aan dit project is dat het een UAV-GC project is, waarbij ontwerp en uitvoeringstaken gezamenlijk zijn uitbesteed aan De Bie Wegenbouw BV. Een UAV-GC contract is speciaal ontwikkeld als een geïntegreerde bouworganisatievorm.

OMSCHRIJVING

Door de bijzondere contractvorm is de voorbereiding van dit project langer en complexer dan standaard, omdat de volledige verantwoording van het project bij de aannemer ligt. We zijn in samenwerking met Ingenieursbureau Tebodin reeds in februari gestart met het opstellen van het projectkwaliteitsplan met daarbij behorende werkplannen, de wenstracéprocedure en het uitvoeringsontwerp. De uitvoering zal starten op 02 oktober 2017 en zal in verschillende fasen uitgevoerd worden. De oplevering is op 27 juli 2018 .

Woonrijp maken Huizingaschool

OPDRACHTGEVER

Gemeente Amsterdam

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

De Huizingaschool is een nieuwe school in het hart van de Jacob Geelbuurt. Nadat de nieuwbouw van de school is afgerond, wordt het voorterrein ingericht voor de scholieren en de wijk.

OMSCHRIJVING

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het vernieuwen en herinrichting van de verhardingen. Bijzonder is de groeninrichting met speellocaties en sierplantsoenen ten behoeven van omwonenden. Een tribune is vormgegeven als een gekromde siertrap, waar de studenten en de bewoners lekker kunnen zitten.

De Bie Wegenbouw sponsort IJmuiden Strandrace!

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

In het weekend van 17 t/m 19 maart werd de allereerste wedstrijd van het NK Offroad 2017 gereden, op het strand van IJmuiden.
Onze shovel is het gehele weekend aanwezig geweest om tussen alle wedstrijden door de wedstrijdbaan weer klaar te maken voor de volgende start. Omdat er maar liefst 50 teams uit binnen- en buitenland aan de start stonden in 5 verschillende klassementen, was het hard werken om de baan in goede conditie te houden.

OMSCHRIJVING

Het gehele weekend was –ondanks het typische Nederlands lente-weer- een groot succes, waarbij de toeschouwers genoten van een spannende wedstrijd en een mooie demonstratie van de Dakar-vrachtwagens van onder andere Gerard de Rooij.

Volgend jaar zijn we weer terug op het strand!

Woonrijp maken “Het Nieuwe Vroeger” te Oud-IJmuiden

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

Het woonrijp maken van de nieuwbouwwijk “Het Nieuwe Vroeger” te Oud-IJmuiden.

OMSCHRIJVING

De werkzaamheden van De Bie Wegenbouw bestaan uit het herinrichten van de gehele nieuwbouwwijk “Het Nieuwe Vroeger” waarbij de bestaande bestrating wordt vervangen door nieuwe, duurzame gebakken materialen. Ook wordt een deel van het bestaande rioolstelsel vervangen en uitgebreid met een nieuw, gescheiden systeem voor de afvoer van hemelwater en vuilwater.
Een onderdeel van de werkzaamheden betreft tevens het herinrichten van het Willemsplein. Ook wordt de openbare verlichting in de nieuwbouwwijk vervangen.

Herinrichten Kop Blekersvaartweg te Heemstede

OPDRACHTGEVER

Gemeente Heemstede

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen en herinrichten van de verhardingen, het aanbrengen van nieuwe kunststof beschoeiingen (damwanden) en het aanbrengen van openbare verlichting.

OMSCHRIJVING

Het werk is aangenomen op basis van een door ons geschreven EMVI plan, waarin de persoonlijke benadering van de ondernemers en de omwonenden een speerpunt is. Dit werk is gecompliceerd vanwege de noodzakelijke continue bereikbaarheid van winkels, waaronder een supermarkt met een avond- en weekendopenstelling. Het werk is daardoor opgeknipt in 5 fasen.

Vervangen riolering Noordmanlaan Uithoorn

OPDRACHTGEVER

Gemeente Uithoorn

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

In aansluiting op grootschalige renovatie van woningen aan de Noordmanlaan heeft De Bie Wegenbouw in opdracht van de gemeente Uithoorn onderzoek gedaan en een plan voor vervanging van de riolering opgesteld. De Bie Wegenbouw is tevens verantwoordelijk voor uitvoering van de werkzaamheden.

OMSCHRIJVING

De slechte staat van de riolering was een gevolg van ouderdom en verzakkingen. Moeilijkheidsgraad van het werk wordt verstrekt door bestaande bebouwing, gebrek aan ruimte en de ligging van kabels en leidingen. Gedeelte van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in verontreinigde grond. Doordat de Bie Wegenbouw BRL7000:7001 gecertificeerd is wordt de sanering in eigen beheer uitgevoerd. Ook de bestaande bestrating wordt vernieuwd.

Herinrichten Beecksanghlaan Velsen-Noord

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

In dit werk wordt het bestaande riool vervangen door een gescheiden rioolsysteem inclusief huisaansluitingen en het aanbrengen van nieuwe drainage. Daarna worden alle verhardingen vernieuwd.

OMSCHRIJVING

De Beecksanghlaan is een doodlopende straat grensend aan het historische park van de buitenplaats Scheijbeeck. Tijdens het werk wordt extra aandacht besteed aan de bescherming van de monumentale bomen en de wortelstelsels. In samenhang met de rioolwerkzaamheden worden in opdracht van de nutsbedrijven de oude gas- en waterleiding verwijderd.

Herstraten Langebreek-Rondebreek te Landsmeer

OPDRACHTGEVER

Gemeente Landsmeer

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

Na de realisatie van de woonwijk in de jaren tachtig van de 20ste eeuw, wordt nu de verharding van de Langebreek en Rondebreek in zijn geheel vernieuwd.

OMSCHRIJVING

Door de zetting in de ondergrond worden de Langebreek en Rondebreek in zijn geheel teruggebracht op het oorspronkelijke maaiveldniveau. De verhoging is gemiddeld 25 cm. De indeling van de verhardingen wordt niet gewijzigd maar uiteraard wel met nieuwe materialen uitgevoerd.
Aanvullend op de verhardingswerkzaamheden worden in combinatie met het zusterbedrijf Holland Groenwerken BV de plantsoenvakken gerenoveerd.

Aanbrengen rioleringen en verhardingen 5D42 terrein op het TATA-Steel terrein

OPDRACHTGEVER

TATA Steel

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

De Bie Wegenbouw brengt als voorkeursaannemer van TATA Steel in opdracht van het gespecialiseerde bedrijf B-Cis de infrastructuur aan voor de CO2-neutrale proeffabriek HIsarna. Als CO2-prestatieladder niveau 4 gecertificeerd bedrijf zijn we trots om aan dit project te mogen bijdragen.

OMSCHRIJVING

Het nieuwe opslagterrein voor grondstoffen (ertsen) is circa 3.000 m2 groot. Dit is uitgevoerd met een betonsteen van 12 cm dik die machinaal is aangebracht op een straatlaag van basaltsplit met daaronder een cementgebonden fundering. Tevens is er riolering aangebracht voor de nieuwe fabriek en is geassisteerd bij de aanleg van een ARI (auto reinigingsinstallatie).
Het hemelwater wordt opgevangen door speciaal gefabriceerde gootelementen die in een groot opvangbassin met voorbezinkbak uitmondt. Het opvangbassin heeft een gewicht van circa 65 ton en is geplaatst met behulp van een 400-tons telekraan.

Vernieuwing openbare ruimte Jacob Geelbuurt

OPDRACHTGEVER

Gemeente Amsterdam

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

OMSCHRIJVING

Het werk betreft de vernieuwing van de openbare ruimte in de Jacob Geelbuurt te Amsterdam. De werkzaamheden bestaan uit de vervanging van de bestaande verhardingen inclusief fundering en lichtmasten, waarbij de rijbaan en de parkeervakken worden voorzien van duurzame, gebakken bestratingsmaterialen. In combinatie met het zusterbedrijf Holland Groenwerken worden alle plantsoenvakken gelijktijdig gerenoveerd en opnieuw ingericht.

Relining riolering Rijksweg, Kweekensteinsweg en Kapelweg te Velsen

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

De vuilwaterafvoeren van Santpoort-Zuid, Santpoort-Noord en Driehuis komen samen in één transportriool van 1,8 km die naar de rioolwaterzuivering afvoert. Dit riool ligt 4 a 5 meter onder maaiveld en heeft een diameter 1250 mm. Voor renovatie van dit transportriool is gekozen voor de kousmethode. De Bie Wegenbouw is hoofdaannemer van dit project en heeft voor de specifieke werkzaamheden een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd.

OMSCHRIJVING

Op de projectlocatie wordt de kous via een rioolput in de bestaande leiding aangebracht. Dit geschiedt met behulp van een lier. De kous wordt door luchtdruk tegen de wand van de bestaande leiding gedrukt. Vervolgens wordt de hars in de kous verwarmd door UV-licht waardoor de kunststof uithardt. Er vormt zich een harde, sterke, gladde buis in de bestaande leiding. Rioolrenovatie door middel van de kousmethode voorkomt dat de straat weken open ligt om rioolleidingen op te graven, af te voeren en te vervangen. Alle 32 inspectieputten in dit tracé zijn waterdicht gemaakt door middel van injecteren en voorzien van een nieuwe coating.

Woonrijp maken Limmer Linten.

OPDRACHTGEVER

De Limmer Strandwal C.V.

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

Woonrijp maken van de nieuwe woonwijk Limmer Linten te Limmen.

OMSCHRIJVING

Na het voltooien van de bebouwing worden de tijdelijke rijbanen vervangen door nieuwe straten met parkeergelegenheid met duurzame, overwegend gebakken materialen. De oude bestaande toegangsweg wordt voorzien van nieuw asfalt. Ook worden er in de nieuwe wijk lichtmasten inclusief bekabeling aangebracht.

Aanleg rotonde Orionweg

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

INTRODUCTIE

Het kruispunt Raafstraat, Pleadenplantsoen en Orionweg is jarenlang een bron van verkeersongelukken geweest. Om de onveilige verkeerssituatie op te heffen wordt een rotonde aangelegd.

OMSCHRIJVING

Complicerende factor tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is dat het kruispunt continu begaanbaar moet zijn voor de lijnbus en voor nood- en hulpdiensten. Dit vergt dag en nacht begeleiding door verkeersregelaars. Omdat het werk in kort tijdsbestek moet worden uitgevoerd, wordt er in de avonden en weekenden doorgewerkt.

Universiteit Leiden

Het werk betreft het inrichten van de openbare ruimte tussen IBL en BTF te Leiden. De werkzaamheden bestaan uit:
– Het aanleggen van een parkeerterrein ten behoeve van BTF

BRM Blok 9, 10 en 12 Oud-IJmuiden

OPDRACHTGEVER

Gemeente Velsen

INTRODUCTIE

OMSCHRIJVING

Het werk betreft de herinrichting van Oud-IJmuiden blok 9, 10 en 12 . De werkzaamheden bestaan uit:
– Het vervangen van het bestaande gemengde rioolstelsel en het aanbrengen van een nieuw, gescheiden systeem voor de afvoer van hemelwater en vuil water.
– Het vervangen van de bestaande verhardingen.
– De groenvoorziening zal opnieuw worden ingericht.
– Aanbrengen van speeltoestellen.

OMOP Groot Onderhoud elementenverhardingen te Haarlemmermeer

OPDRACHTGEVER

Gemeente Haarlemmermeer

UITVOERDER

De Bie Wegenbouw

OMSCHRIJVING

De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak:

 • Overleggen met het coördinatiepunt Bereikbaarheid
 • Verwijderen elementenverharding
 • Verwijderen fundering
 • Grondwerk
 • Aanbrengen fundering
 • Aanbrengen elementverharding
 • Het treffen van verkeersmaatregelen en -voorzieningen.

Herinr. Prins Bernhardlaan en Ged. Sluiskom

OPDRACHTGEVER

Gemeente Ouder-Amstel

INTRODUCTIE

OMSCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Verwijderen asfalt- en element enverharding en het opnieuw aanbrengen van elementen verharding
 • Het verwijderen van de bestaande rioolleidingen en het opnieuw aanbrengen van de nieuwe riolering
 • Diverse grondwerkzaamheden
 • Het verwijderen en aanbrengen groenvoorzieningen, incl. nazorg

Herinrichting Jan Tooropstraat te Amsterdam

OPDRACHTGEVER

Gemeente Amsterdam

INTRODUCTIE

OMSCHRIJVING

Het werk betreft de herinrichting van de Jan Tooropstraat. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het opbreken en opnieuw aanbrengen van de elementen verharding
 • Het opbreken en opnieuw aanbrengen van bitumineus gebonden verharding
 • Diverse grondwerkzaamheden
 • De groenvoorziening zal opnieuw worden ingericht.
 • Opbreken en opnieuw aanbrengen van de kolken

Herinrichting Sieg Vaz Diasbuurt te Amsterdam

OPDRACHTGEVER

Gemeente Amsterdam

INTRODUCTIE

OMSCHRIJVING

Het werk betreft de herinrichting van de Sieg Vaz Diasbuurt. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het opbreken en opnieuw aanbrengen van de elementen verharding
 • Het opbreken en opnieuw aanbrengen van bitumineus gebonden verharding
 • Diverse grondwerkzaamheden
 • De groenvoorziening zal opnieuw worden ingericht.
 • Opbreken en opnieuw aanbrengen van de kolken